wij
staan
achter
u

Bij geschillen helpen wij om deze zo gunstig mogelijk voor u af te wikkelen. Maar zonder te procederen om te procederen. Alleen de beste uitkomst voor u telt.

Procedures

Wij helpen u een geschil zo gunstig mogelijk af te wikkelen

Ons procesteam staat achter u

Turnaround Advocaten is hét aanspreekpunt bij alle denkbare juridische kwesties. Iedere onderneming kan daarmee te maken krijgen. Door onze expertise in het ondernemings-,  faillissements- én procesrecht, zijn wij zeer ervaren procesadvocaten. Wij helpen u graag om een geschil zo gunstig mogelijk voor u af te wikkelen.

Vooraf schetsen wij een eerlijk beeld van de kansen op winst in een eventuele procedure. Is deze kans niet groot genoeg of ongewis, dan adviseren wij eerder uw zaak te schikken. Een schikking heeft vaak ook de voorkeur ter voorkoming van kostbare en langdurige procedures. Maar soms blijkt dat helaas niet mogelijk en is een procedure toch onvermijdelijk. Ons procesteam - onder leiding van mr. Suzan Winkels-Koerselman -  staat u met de juiste dosis vechtlust bij. Maar we procederen niet om te procederen. Het hoogst haalbare doel in uw procedure staat bij ons voorop.
Procedures

Ondersteuning voor personen en bedrijven

Iedereen kan te maken krijgen met een geschil, een beslaglegging of bijvoorbeeld een aansprakelijkstelling door een ander voor schade. Dat is vervelend, maar wij helpen u om dat zo gunstig mogelijk af te wikkelen. Wij staan zowel ondernemingen als personen binnen die onderneming bij. Denk aan bestuurders, feitelijk bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. De volgende punten zijn veelvuldig onderwerp van procedures en kunnen door onze procesadvocaten voor u worden behandeld:

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid 
Bestuurders en commissarissen van een onderneming kunnen door de vennootschap of, in geval van faillissement,  door de curator worden aangesproken, als zij van mening zijn dat de bestuurder en/of commissaris zijn of haar taak niet goed heeft uitgeoefend. Zij kunnen dan worden aangesproken om de daardoor ontstane schade te vergoeden. Door onze expertise in het faillissementsrecht zijn onze procesadvocaten gespecialiseerd op dit gebied en hebben zij veel ervaring in de beoordeling van dergelijke vorderingen. Wij kunnen zowel de benadeelde vennootschap (of derde) bijstaan als de bestuurder en/of commissaris die wordt aangesproken.
Pauliana
Een schuldenaar kan (al dan niet in aanloop naar een faillissementssituatie) rechtshandelingen verrichten die benadelend kunnen zijn voor haar schuldeisers. Er wordt bijvoorbeeld een schenking gedaan of een machine wordt verkocht voor veel minder dan de werkelijke waarde. Dit worden paulianeuze rechtshandelingen genoemd. Die rechtshandelingen kunnen in en buiten faillissement worden vernietigd, als aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Onze procesadvocaten helpen u graag om als schuldeiser van een partij die zo’n handeling heeft gedaan een dergelijke vordering in te stellen, of om u daartegen te verweren als u daarvoor wordt aangesproken.
Beroepsaansprakelijkheid
Accountants, notarissen, architecten, makelaars en adviseurs kunnen als beroepsbeoefenaren worden aangesproken voor de schade die wordt geleden als zij een beroepsfout maken. Vaak zijn zij daarbij ook onderworpen aan het toepasselijke tuchtrecht. Voor elke groep beroepsbeoefenaren gelden specifieke regels en normen. Onze procesadvocaten kunnen (al dan niet in opdracht van verzekeraars) in opdracht van verzekeraars optreden voor bestuurders en vrije beroepsbeoefenaren wanneer zij aansprakelijk zijn gesteld. Ook kunnen wij in opdracht van de benadeelde partij optreden en juist een aanspraak tegen de beroepsbeoefenaar indienen.
Commerciële contracten
Iedere onderneming sluit met grote regelmaat commerciële contracten en voert deze in het kader van de bedrijfsvoering uit. Daarbij kan er natuurlijk iets mis gaan; in de voorfase (bijvoorbeeld als de onderhandelingen worden afgebroken), in de uitvoering (wanprestatie) of bij de beëindiging. Omdat het vaak contracten zijn met uw klant(en), houden wij ook het commerciële aspect in de gaten en zullen wij eerst samen met u kijken of er buiten de rechtbank een oplossing kan worden gevonden. Lukt dat niet, dan staan wij u in een procedure terzijde.
Incassoprocedures
Helaas komt het regelmatig voor dat klanten niet betalen. U twijfelt of u de incasso van vorderingen echt uit moet besteden, omdat u bang bent de klant dan kwijt te raken. Maar dat hoeft helemaal niet en u kunt dit met uitbesteden juist voorkomen. Met onze incassospecialisten bent u verzekerd van een doeltreffende incasso van uw vorderingen. Als curatoren zijn wij gewend om dagelijks achter geld aan te gaan. We proberen altijd in overleg met de debiteur een vordering te innen. Deze ervaring en aanpak kunnen wij ook prima voor u inzetten. U ontvangt het openstaande bedrag en de klantrelatie blijft behouden: een win-winsituatie.
Zekerheden

Vrijwel iedere onderneming maakt gebruik van financiering. Dit kan van een externe financier, zoals een bank, zijn of bijvoorbeeld een interne groepsfinanciering door de holding. Onze procesadvocaten procederen regelmatig voor én tegen curatoren over onder meer de vestiging en uitwinning van zekerheden, zoals pand- en hypotheekrecht, borgstellingen, hoofdelijke aansprakelijkheid en leasetransacties. Ook staan wij regelmatig banken of andere financiële instellingen bij om tot uitwinning van zekerheden te komen of geschillen daarover op te lossen.

Onrechtmatig handelen

Als iemand schade toebrengt aan een ander door een onrechtmatige gedraging, kan hij gehouden worden die schade te vergoeden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beschadigen van een zaak van iemand anders. De wet stelt een aantal vereisten waaraan moet zijn voldaan om tot aansprakelijkheid te komen. Onze procesadvocaten adviseren u graag over een mogelijke aanspraak op grond van een onrechtmatige daad. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het voeren van verweer tegen een dergelijke vordering.

Andere geschillen

Naast de hiervoor beschreven onderwerpen, kunt u natuurlijk ook te maken krijgen met een ander geschil waarvoor u zelf de rechter wenst te benaderen of waarvoor u juist een aanspraak of dagvaarding heeft ontvangen. Staat het onderwerp van dat geschil niet hiervoor beschreven en twijfelt u of wij u kunnen helpen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om dit aan ons voor te leggen. Wij vertellen u graag of wij u behulpzaam kunnen zijn.

Deze experts staan achter u
mr. Suzan Winkels-Koerselman
Eén van de oprichters en partners van kantoor en bedreven curator en procesadvocaat.
mr. Jaap van der Meer
Founding Father van Turnaround Advocaten en door de wol geverfde curator en faillissementsadvocaat.