Werkwijze

Hoe gaat dat, procederen
voor de rechtbank?

Procedures

Hoe gaan we te werk

Zoveel mensen, zoveel meningen en daardoor ook veel verschillende soorten geschillen. Per geschil moet worden gekeken wat de meest efficiënte aanvliegroute is om het geschil op te lossen. In zijn algemeenheid helpen wij u bij het voeren van een procedure als volgt.

Als u een geschil heeft met een klant, curator of andere tegenpartij, nodigen we u eerst uit om dit geschil in een bespreking toe te lichten. Tijdens die bespreking horen we graag alle relevante informatie en omstandigheden. Wij plaatsen die feiten en omstandigheden in het juiste juridisch kader en zullen in overleg met u de vordering of het verweer duiden. Aan de hand daarvan wordt nagegaan of dit een haalbare vordering of verweer is en wat er voor nodig is om het geschil op te lossen. De oplossing ligt namelijk niet altijd in het starten van een procedure. Soms kan het beter zijn om de zaken te regelen door middel van een schikking. Aan de andere kant kan het ook van belang zijn om direct bewarende maatregelen te nemen, zoals het leggen van beslag. De verschillende opties gaan wij altijd na. Als het op een procedure aankomt, stellen wij in overleg met u processtukken op, waarin wij uw kant van het verhaal en uw standpunt voor de rechtbank bepleiten.
Onze werkwijze

CONCRETE STAPPEN VAN EEN PROCES

Een procedure voor de rechtbank kan door u, of door degene met wie u een geschil heeft, bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Er zijn veel verschillende soorten procedures, zoals een dagvaardingsprocedure, een kort geding, het leggen van beslag, enzovoort. Per procedure zijn de te nemen stappen verschillend. (Lees voor meer informatie over procedures ook onze blogs! We bespreken maandelijks interessante thema's en praktijkvoorbeelden). In het algemeen zijn de stappen in een procedure als volgt: 

Dagvaarding of verzoekschrift

In het geval dat het voor u zelf noodzakelijk is om naar de rechtbank te gaan, stellen wij eerst de dagvaarding of het verzoekschrift op. Uiteraard vindt daarover overleg plaats, onder meer om het feitencomplex goed weer te kunnen geven. Als de dagvaarding klaar is, wordt die door een deurwaarder bij de tegenpartij betekend. Daarna kan de dagvaarding bij de rechtbank worden ingediend en moet de tegenpartij zich ook op een bepaalde datum bij de rechtbank melden.

Roldatum

De datum waarop een partij zich bij de rechtbank moet melden, wordt de roldatum genoemd. In de procedure gelden verschillende termijnen. Zowel voor u als voor de tegenpartij geldt dat er tijd nodig is om de processtukken op te stellen en de uiterlijke termijn daarvoor is te vinden op de rol.

Conclusie van antwoord

De tegenpartij krijgt in een dagvaardingsprocedure de gelegenheid om schriftelijk op de dagvaarding te antwoorden via de conclusie van antwoord. Meestal krijgt de tegenpartij daarvoor zes weken de tijd.

Comparitie na antwoord of comparitie van partijen

Er vindt daarna een zitting plaats op de rechtbank, waarbij beide partijen door de rechtbank over het geschil worden gehoord. Dat is de comparitie na antwoord of de comparitie van partijen.

Vonnis

Na de zitting (comparitie na antwoord) wordt er vaak vonnis gewezen, of er moeten bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk zijn voor de rechtbank. De rechter kan dan bijvoorbeeld om nader bewijs vragen. Dat is per procedure anders.

Indien de tegenpartij de vordering bij de rechtbank aanhangig maakt, volgen we feitelijk dezelfde procedure, alleen wordt er dan geen dagvaarding door ons opgesteld, maar een conclusie van antwoord.

Verzoekschrift of verweerschrift

Een procedure kan niet in alle gevallen via een dagvaarding worden ingeleid. In sommige gevallen is het voorgeschreven dat dat per verzoekschrift moet gebeuren, waarbij de belanghebbende (dat is dan in feite de tegenpartij) een verweerschrift kan indienen. Een verweerschrift is vergelijkbaar met een conclusie van antwoord.

(Digitale) procesinleiding
Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2019 de procedures volledig digitaal worden gedaan. Er is dan ook geen onderscheid meer in de dagvaarding- of verzoekschriftprocedures, maar de procedures worden dan aangevangen met een (digitale) procesinleiding. Wij zullen u daarover uiteraard informeren zodra dit wordt ingevoerd.
Deze experts staan achter u
mr. Suzan Winkels-Koerselman
Eén van de oprichters en partners van kantoor en bedreven curator en procesadvocaat.
mr. Jaap van der Meer
Founding Father van Turnaround Advocaten en door de wol geverfde curator en faillissementsadvocaat.